ചെറുകിട സംരംഭകര്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംഗിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്കെത്താം; അറിയണം ഈ ഡിജിറ്റല്‍ തന്ത്രങ്ങള്‍ - dhanamonline.com
 
 

Source URL : https://dhanamonline.com/entrepreneurship/how-digital-marketing-helps-to-grow-small-businesses/
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ കണ്ടെന്റ് ഹബ് ഒക്യാറ്റ്‌ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി

ഒക്യാറ്റ്‌  ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച്,   ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിനാവശ്യമായ  പരസ്യങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്, സെർച്ച് എൻജിനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് പേജുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയക്കു ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടെന്റ് , ബിസിനസ് ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന  ഒരു കണ്ടെന്റ് ഹബ് (മാർക്കറ്റിംഗ് പോർട്ടൽ)  നിർമ്മിക്കുകയുംപ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സേവനം ആണ് ഒക്യാറ്റ്‌  ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സർവീസ്.

ഒക്യാറ്റ്‌ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡർ പ്രോഗ്രാം

 ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്  നിർമ്മിച്ച്  ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കുന്ന സേവനം നൽകാൻ  ഒക്യാറ്റ്‌  സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡർ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഒക്യാറ്റ്‌  ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്  നിർമ്മിച്ച്  ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കാൻ "Ocat Solution Provider Program" സഹായിക്കുന്നു.

ഒക്യാറ്റ്‌ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് വഴി ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്

ഒക്യാറ്റ്‌ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നൽകുന്ന ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് വഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ   സാധിക്കുന്നു.  ഫ്രീ റെജിസ്ട്രേഷൻ 

ഒക്യാറ്റ്‌ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡർ

ഒക്യാറ്റ്  ഡിജിറ്റൽ  മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റഫോം ഉപയോഗിച്    സംരംഭങ്ങളുടെ   ഓൺലൈൻ മാര്ക്കറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കുന്ന സേവന ദാതാവ്       ഒക്യാറ്റ്‌  സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ ഒക്യാറ്റ്‌ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ ഒക്യാറ്റ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച്‌ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, റെഫെറൽ നെറ്റ് വർക്കുകൾ വഴി  പരസ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്  സാധ്യമാക്കുന്നു.


Home    |   Online Catalogs    |   Classifieds    |   FAQ    |   Services    |   Referral Network
Ocat Kerala | Catalog Status | Powered by Ocat Digital Marketing System, India