ഒക്യാറ്റ് പ്ലാറ്റഫോം  ഉപയോഗിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ  കണ്ടെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.   ബിസിനസ്സ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ  നിരന്തരം ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു സെർച്ച് എൻജിനുകൾ  വഴി പ്രചരിപ്പിച്ച് വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊമോഷൻ സർവീസ്.


ഒക്യാറ്റ്‌ വെബ് പ്രൊമോഷൻ സേവനത്തിന്റെ  സവിശേഷതകൾ

a). ഒക്യാറ്റ്‌ പ്ലാറ്റഫോം  ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള  ഓൺലൈൻ  കാറ്റലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.


b). കാറ്റലോഗ് അധിഷ്ഠിത പരസ്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പോർട്ടലിൽ  പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.


c). കാറ്റലോഗ് അധിഷ്ഠിത പരസ്യങ്ങൾ ഇൻഡക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

f). കാറ്റലോഗ് അധിഷ്ഠിത പരസ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.


g). മറ്റു ബിസിനസ്സിന്റെ അഡ്വെർടൈസിങ് സൈറ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു (റെഫെറൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്) വഴി പരസ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു


h). കാറ്റലോഗ് അധിഷ്ഠിത പരസ്യങ്ങൾ സെർച്ച് എൻജിനുകളിൽ  എളുപ്പത്തിൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു


i). ലോക്കൽ വെബ്പോർട്ടലുകൾ നിർമ്മിച്ച് അതിലെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പരസ്യങ്ങൾ നല്കാൻ സാധിക്കുന്നു.


j). ഒരു വര്ഷക്കാലത്തേക്കു തുച്ഛമായ തുകക്ക് ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ്  മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യമാകുന്നു.


Adsin Technologies - Leading Ocat Solution Provider in India

We perform  Ocat Web Promotion Service  for your Business using Ocat Platform
Cost effective Web Promotion service for one year.
Email : info@adsinmedia.com

 


 Online Marketing Kerala
Home    |   Ocat Links    |   Services    |   Contact Us    |   Business Directory
Ocat Web Promotion Service in Kerala | Website Promotion report | Ocat™ Web Promotion Services in India | Powered by Ocat